JU ”Nikola Tesla” Kotor Varoš: Konkurs za prijem profesora prava

0

KOTOR VAROŠ, 18. januara – JU ”Nikola Tesla” Kotor Varoš raspisuje konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta: 

1. Profesor prava, diplomirani pravnik jedan izvršilac, na određeno vrijeme, do kraja školske 2021/22 godine, odnosno do 31.08.2022. godine, nepuna norma ( 8 časova teoretske nastave i 4 časa praktične nastave u četvrtom stepenu ), sa iskustvom,

Posebni uslovi radnog mjesta:
Pored opštih uslova predviđenim Zakonom o radu ( Sl. glasnik RS broj: 1/16), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( Sl. glasnik RS broj: 41/18, 35/20,92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( Sl. glasnik RS broj: 29/12,80/14,83/15), Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ( Sl. glasnik RS broj: 24/19 ).
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa.
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
6. uvjerenje da pritiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačke 6. kandidat dostavlja prilikom prijave na konkurs, dok će uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i adresa stanovanja i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju, posebni uslovi, (ovjerene fotokopije):
– ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklus ustudijskog
programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova
u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,( lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije za oba ciklusa stuijskog programa ),
– uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi
– uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom koji se reguliše polaganje stručnog ispita,
– dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ( lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa stuijskog programa ),
– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
– uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla a ako je lice radilo sa nepunim radnim vremenom potrebno je to vrjeme preračunati u puno radno vrijeme,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorijeporodice poginulog borca,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata
RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika i stručnih sradnika kao i lica iz člana 104.stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisanim navedenim zakonom.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja
kriterijuma za prijem.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i
intervjua.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće intervju i testiranje dana 27.01.2022. godine u 12,00 časova u prostorijama Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Svi kandidati će biti obavješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.
Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u školi ili poštom na adresu škole, ul.“Nikole Tesle“b.b. 78220 Kotor Varoš sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Datum isteka: 20.01.2022. godine.

PODELI