Konkurs za izbor i imenovanje direktora Turističke organizacije Kotor Varoš

0

KOTOR VAROŠ, 13. jula – Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 25/03, 41/03 i 104/06), člana
18. Zakona o sistemu javnih službi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.
68/07, 109/12 i 44/16), člana 86. stav 1. Zakona o turizmu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 45/17), člana 26. Statuta Turističke organizacije
opštine Kotor Varoš i tačke VI Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i
imenovanja direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Kotor Varoš (“Službeni glasnik opštine Kotor Varoš”, broj 10/17), Skupština opštine Kotor Varoš raspisuje:

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
Turističke organizacije Kotor Varoš

Opis poslova:
Direktor rukovodi ustanovom, predstavlja i zastupa ustanovu, odgovara
za zakonitost njenog rada i vrši i druge poslove, u skladu sa Zakonom o turizmu, Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim aktima ustanove.
Mandat
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
Status:
Radnopravni status, naknade i prava po osnovu imenovanja direktor
ostvaruje u skladu sa zakonom i opštim aktom ustanove.
Opšti i posebni uslovi:
Opšti uslovi za imenovanje direktora:
– da je državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da nije otpušten iz državne službe na bilo kojem nivou u Bosni i
Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere
na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije
dana objavljivanja upražnjene pozicije,
– da nije osuđivano za krivično djelo koje ga čine nepodobnim za obavljanje dužnosti u ustanovi,
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
– da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Posebni uslovi za imenovanje direktora:
– završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih 180 ECTS bodova ili ekvivalent,
– najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, od čega najmanje
jedna godina na rukovodećim poslovima u turističkom sektoru, i
– poznavanje jednog stranog jezika.
Sukob interesa:
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti i aktivnosti ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa kako je određeno Zakonom o sprečavanju sukoba
II OGLASNI DIO – Broj 67 10.7.2020.
interesa u organima vlasti Republike Srpske, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i Zakonom o sistemu javnih službi.
Potrebna dokumentacija:
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– biografiju,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu,
– dokaz o neosuđivanosti,
– uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
– ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH,
– ovjerenu izjavu da se na njega ne odnose odredbe člana IX stav 1.
Ustava Bosne i Hercegovine,
– ovjerenu kopiju diplome,
– dokaz o potrebnom radnom iskustvu,
– dokaz o poznavanju stranog jezika,
– ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa.
Kandidati su dužni dostaviti originalne dokumente ili ovjerene kopije,
koje ne smiju biti starije od šest mjeseci.
Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat
za direktora do okončanja procedure.
Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće biti vraćena kandidatima.
Ostale napomene:
Postupak izbora, koji podrazumijeva kontrolu ispunjavanja uslova i
ulazni intervju, sprovešće Komisija za izbor i imenovanje direktora, o čemu će svi kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa biti blagovremeno
obaviješteni.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa
u dnevnom listu “Glas Srpske” i u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske
uprave Kotor Varoš svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 časova ili poštom, u zatvorenoj koverti, na adresu: Skupština opštine Kotor Varoš, Ulica
cara Dušana bb, 78 220 Kotor Varoš, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs
za izbor i imenovanje direktora Turističke organizacije Kotor Varoš. Dodatne
informacije na tel.: 051/784-230, Asja Stoičkov.

PODELI