Kotor Varoš: Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Doma zdravlja “Sveti Pantelejmon”

KOTOR VAROŠ, 18. februara – Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 25/03, 41/03 i 104/06), člana 18. Zakona o sistemu javnih službi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/07, 109/12 i 44/16), člana73. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 106/09 i 44/15) i tačke VI Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Kotor Varoš (“Službeni glasnik opštine Kotor Varoš”, broj 10/17), Skupština opštine Kotor Varoš raspisuje:

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
JZU Dom zdravlja “Sveti Pantelejmon” Kotor Varoš

Opis poslova

Direktor rukovodi Ustanovom, predstavlja i zastupa Ustanovu, odgovara
za zakonitost njenog rada i vrši i druge poslove, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim aktima Ustanove.

Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Status

Radnopravni status, naknade i prava po osnovu imenovanja direktor
ostvaruje u skladu sa zakonom i opštim aktom Ustanove.

Opšti i posebni uslovi

Opšti uslovi za imenovanje direktora su:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da nije otpušten iz državne službe na bilo kom nivou u Bosni i
Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije
dana objavljivanja upražnjene pozicije,
– da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje dužnosti u Ustanovi,
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
– da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi za imenovanje direktora su:

– da ima završen medicinski ili stomatološki fakultet i specijalizaciju iz
jedne oblasti medicine ili stomatologije, diplomirani pravnik ili diplomirani
ekonomista,
– da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
– da ima sposobnost organizovanja i rukovođenja,
– da ima najmanje jednu godinu iskustva na rukovodećim mjestima.

Sukob interesa

Kandidati ne mogu obavljati dužnosti i aktivnosti ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa kako je određeno Zakonom o sprečavanju sukoba
interesa u organima vlasti Republike Srpske, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i Zakonom o sistemu javnih službi.

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– biografiju,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu,
– dokaz o neosuđivanosti,
– uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
– ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH,
– ovjerenu izjavu da se na njega ne odnose odredbe člana IX stav 1.
Ustava Bosne i Hercegovine,
– ovjerenu kopiju diplome,
– dokaz o potrebnom radnom iskustvu,
– ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa.
Kandidati su dužni dostaviti originalne dokumente ili ovjerene kopije,
koje ne smiju biti starije od šest mjeseci.
Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat za direktora do okončanja procedure. Dokumenta priložena uz prijavu na
Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

Ostale napomene:

Postupak izbora, koji podrazumijeva kontrolu ispunjenosti uslova i ulazni intervju, sprovešće Komisija za izbor i imenovanje direktora, o čemu će svi kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa biti blagovremeno
obaviješteni.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa
u dnevnom listu “Glas Srpske” i u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj
kancelariji Opštinske uprave Kotor Varoš svakim radnim danom od 7.00 do
15.00 časova ili poštom, u zatvorenoj koverti, na adresu: Skupština opštine
Kotor Varoš, Ulica cara Dušana 55, 78 220 Kotor Varoš, sa naznakom: prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JZU Dom zdravlja “Sveti
Pantelejmon” Kotor Varoš.

PODELI

5 KOMENTARA

Comments are closed.