KOTOR VAROŠ: KAKO JE DOM ZDRAVLJA ODGOVORIO NA IZAZOVE U TOKU PANDEMIJE VIRUSA KORONA?

1

KOTOR VAROŠ, 2. novembra –  Nastanak pandemije u martu 2020. godine reorganizovao je u potpunosti funkcionisanje kotorvaroškog Doma zdravlja, jer se rad morao organizovati prema preporukama nadležnih institucija.

Pandemija je značajno je povećala troškove u svim djelatnostima, koje su neophodne za normalno funkcionisanje zdravstvene ustanove.

Fond zdravstvenog osiguranja oslobodio je sve neosigurane pacijente od svih plaćanja zdravstvenih usluga i participacije, tako da su svi troškovi liječenja pomenutih pacijenata išli na teret ove zdravstvene ustanove.

Prema preporukama Instituta za javno zdravstvo, zdravstvene ustanove su morale da organizuju rad sa kovid pacijentima i odvoje pomenute od ostalih pacijenata. Za te potrebe proširena je HES služba sa dvije ambulante koje su fizički odvojene od ostalih. Navedene ambulante čine respiratorna i kovid ambulanta. Svaka ambulanta zahtjevala je posebnu
prostoriju i 10 radnika za nesmetano funkcionisanje: doktora opšte medicinske praske, medicinske tehničare i ostale radnike (higijenski tehničar,vozač).

Na trošak Doma zdravlja primljena su dva doktora opšte medicinske prakse. Svi zaposleni koji su radili u kovid ambulanti imali su stimulacije na platu zbog rada sa zaraženim pacijentima, što dodatno ide na teret zdravstvene ustanove.

Na početku pandemije, Dom zdravlja je po preporukama nadležnih institucija angažovao doktore opšte medicinske prakse i medicinske tehničare na rad i dežurstva u mjesta gdje su bili organizovani karantini, što je zahtjevalo dodatno plaćanje osoblja.

U toku pandemije najveća potreba je bila za sanitetskim prevozom. U prosjeku je bilo oko 250 odlazaka za UKC Banja Luku i dovoz pacijena sa graničnih prelaza. Svaki povrtak zahtjevao je dezinfenkciju sanitetskog vozila.

Zbog popunjenih kapaciteta UKC-a, prema preporukama nadležnih institucija, Dom zdravlja je organizovao dnevnu bolnicu gdje se oboljelo stanovništvo liječilo u zdravstvenoj ustanovi na području lokalne zajednice.

Svim oboljelim pacijentima pružen je perenteralna terapija putem infuzije i injekcije, a sve troškove liječenja obezbjeđivao je Dom zdravlja.

Organizovanje procesa vakcinacije stanovništva, otvario je dodatni trošak, jer je Dom zdravlja morao da obezbjedi svu medicinsku potrošnu opremu (šprice, igle, sredstva za dezinfekciju, zaštitna odijela, vata, rukavice), kao i medicinsko osoblje neopodno za nesmetan proces vakcinacije.

Sve prethodno navedeno prouzrokovalo je i velike troškove održavanja objekata, medicinske opreme i vozila Doma zdravlja. Takođe, usljed velike frekvencije pacijenata i osoblja, gotovo svaki dio Doma zdravlja je pretrpio određene promjene koje zahtijevaju dodatna ulaganja.

Zbog nikada većeg obima posla RTG aparat je potrebno zamijeniti, na način da se nabavi potpuno novi stacionarni RTG aparat, budući da je postojeći dotrajao. Takođe, kada je u pitanju vozni park Doma zdravlja, pandemija je značajno uticala na amortizaciju istog. Sva raspoloživa vozila su prelazila velike kilometraže, više puta godišnje su servisirana i u perspektivi bi trebalo nabaviti nekoliko novih sanitetskih vozila i vozilo za dijalizne pacijente.

U sklopu kompleksa Doma zdravlja je izgrađen i put koji se koristi kao alternativni put ili put za evakuaciju u slučaju prirodnih katastrofa i drugih neplaniranih problema.

Kada su u pitanju objekti koje je potrebno izgraditi u narednom periodu, prvenstveno se misli na ambulantu u Šipragama i zgradu uprave Doma zdravlja. Navedeni objekti su dotrajali i u jako lošem su stanju. Ambulanta u Šipragama i zgrada uprave koje se trenutno koriste, ne odgovaraju trenutnim potrebama i nisu adekvatni objekti za nesmetan proces rada.

Objekti koje je potrebno sanirati su: zgrada Centra za bazičnu rehabilitaciju, zgrada za tehničko osoblje, mrtvačnica i ostale terenske ambulante. Svi navedeni objekti zahtijevaju ozbiljnija ulaganja, zbog njihovog trenutnog stanja. Zgrada Centra za bazičnu rehabilitaciju u toku pandemije je bila centralna zgrada i vakcinalni punkt što je dovelo do toga da je potrebno izvršiti rekonstrukciju iste. Terenske ambulante su takođe u lošem stanju i u narednom periodu zahtijevaju ozbiljnija ulaganja.

Sve navedeno ukazuje da je pandemija prouzrokovala velike i dodatne troškove za Dom zdravlja. Pored povećanih troškova i smanjenih prihoda, sve se odrazilo i na opremu, vozila i objekte, što u narednom periodu zahtjeva ozbiljnija ulaganja. Zbog nastalih troškova, znatno su smanjene mogućnosti za ulaganja u opremu i objekte, te je za navedeno neophodno pronaći nove izvore finansiranja.

JU Dom zdravlja ”Sveti Pantelejmon” Kotor Varoš ima stabilan budžet i redovne dotacije od strane opštine Kotor Varoš. Nivo zdravstvenih usluga je na zadovoljavajućem nivou.

Aktivnosti u narednom periodu treba usmjeriti na promociju zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje oboljenja kod stanovništva. Neophodno je obezbjediti nove izvore finansiranja (ino-donacije) za dodatno opremanje Doma zdravlja, kako bi se rad podigao na viši nivo.

PODELI

1 KOMENTAR

Comments are closed.