SC ”NIKOLA TESLA” KOTOR VAROŠ: ISPRAVKA KONKURSA

0

KOTOR VAROŠ, 8. septembra – Na osnovu člana 132. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, JU “Nikola Tesla” Kotor Varoš, objavljuje:

ISPRAVKU KONKURSA

Vrši se ispravka konkursa za prijem radnika, broj: 751 /21 koji je objavljen dana 25.8.2021. godine u dnevnom listu “Glas Srpske”, u dijelu koji se odnosi na popunu radnog mjesta pod rednim brojem 7., tako da sada glasi: Profesor prava, diplomirani pravnik, 1 izvršilac na određeno vrijeme, 12 časova, do kraja školske 2021/22 godine, odnosno do 31.08.2022. godine, sa iskustvom.

JU “NIKOLA TESLA”

KOTOR VAROŠ

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor stručno-teoretske nastave u elektro struci, 2 izvršioca na određeno vrijeme, puna norma , do kraja školske 2021/22 godine, odnosno do 31.8.2022. godine, sa iskustvom,

2. Profesor stručno-teoretske nastave u elektro struci, 1 izvršilac na određeno vrijeme, nepuna norma, (8 časova teoretske nastave i 8 časova praktične nastave u IV stepenu), sa iskustvom,

3. Profesor katoličke vjeronauke, 1 izvršilac na određeno vrijeme, 1 čas, do kraja školske 2021/22. godine, odnosno do 31.8.2022. godine, sa iskustvom.

 

Pored opštih uslova predviđenim Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama, Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 6. kandidat dostavlja prilikom prijave na konkurs, dok će uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i adresa stanovanja i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju, posebni uslovi,  (ovjerene fotokopije):

– ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije za oba ciklusa studijskog programa ),

– uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi

– uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom koji se reguliše polaganje stručnog ispita,

– dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ( lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi  za oba ciklusa studijskog programa ),

– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

– uvjerenje o radnom stažu  od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla a ako je lice radilo sa nepunim radnim vremenom  potrebno je to vrijeme preračunati u puno radno vrijeme,

– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika i stručnih saradnika kao i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisanim navedenim zakonom.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 23.9.2021. godine u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u školi ili poštom na adresu škole  sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

PODELI

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here